รู้จักวิชาเรียนสังคมประสาทวิทยา

หลายคนที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ควบคู่กับสังคม เพราะอยากประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แน่นอนว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะช่วยให้ท่านอยู่ในสังคมได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ เพราะท่านจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการใช้ชีวิตได้อีกหลายอย่าง ปัจจุบันจึงเกิดวิชาสังคมประสาทวิทยา ที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการใช้ชีวิตในสังคมมากยิ่งขึ้น

อย่างที่ทราบว่าการที่เรานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักความเป็นอยู่ทางสังคมนั้น อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะคนในสังคมทั่วไปเลือกที่ใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมเดิมที่พวกเขาเป็นอยู่ ไม่มีใครต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะทุกคนใช้ชีวิตอยู่อย่างเคยชินไปแล้ว ถ้าวันดีคืนดีท่านเป็นคนหนึ่งที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสังคม แน่นอนว่าท่านจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างแน่นอน เพราะทุกคนไม่อยากเปลี่ยนความเคยชินไปทำอย่างอื่นที่พวกเขาไม่เคยทำ อาทิเช่น พิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมไฟ ที่มีข่าวอยู่เสมอว่าเมื่อตกไปยังบ้านเรือนของใคร ก็ทำให้ไฟไหม้บ้านสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก หากท่านเข้าไปขัดขวางพิธีกรรมนี้ แน่นอนว่าคนในสังคมจะไม่พอใจท่าน ทำให้ท่านไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกต่อไป เพราะทุกคนพร้อมที่จะหาข้ออ้างเพื่อรักษาพิธีกรรมเก่าแก่เอาไว้ แม้แต่พิธีกรรมแห่นางแมวที่ได้รับความนิยมนั้น หากท่านจะไปแย้งว่าฝนตกมาจากผลทางฤดูกาล ก็ทำให้คนในสังคมไม่เชื่อท่านอยู่ดี ดังนั้นการเรียนวิชาสังคมประสาทวิทยานั้น จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการอยู่ในสังคมโดยผสมผสานเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช้อย่างเหมาะสม รู้จังหวะที่จะช่วยให้ท่านนำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกวิธี ไม่ใช่เอาความรู้เหล่านี้มาใช้ตอนไหนก็ได้

วิชาสังคมประสาทวิทยาถูกออกแบบมาเพื่อใช้สอนในประเทศไทยโดยเฉพาะ เพราะคนไทยยึดติดกับประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณ ทั้งยังเป็นประเพณีที่ดีงาม มีหลายพิธีกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไม่น้อย การที่จะยกเลิกประเพณีวัฒนธรรมเดิมของคุณไทยจึงไม่ใช่ความคิดที่สร้างสรรค์เท่าไหร่นัก วิชาสังคมประสาทวิทยาจึงช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อช่วยให้รักษาวัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้และยังมีความเป็นอยู่ที่ประยุกต์ความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย การที่มีวิชาสังคมประสาทวิทยาเข้ามาจึงช่วยให้คนไทยสามารถอยู่กับวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว ไม่ทำให้เราเสียวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราอนุรักษ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป http://www.krusmart.com/neuroscience-and-science-education/